ANBI

ANBI-registratie van hoofd-en exploitatiestichting

Stichting Kasteel de Haar en Stichting Exploitatie Kasteel de Haar zijn geregistreerd als culturele ANBI’s (algemeen nut beogende instellingen).

 

Stichting Kasteel de Haar
Kasteellaan 1
3455 RR Haarzuilens
T: (030) 6778515
E: informatie@kasteeldehaar.nl
RSIN/fiscaal nummer: 8073.49.707
KvK: 412.65.444

Stichting Kasteel de Haar is eigenaar van Kasteel de Haar, het park, de bijgebouwen en sinds 2012 ook de collectie van het kasteel. De Stichting heeft ten doel om dit cultuurhistorisch monument te doen voortbestaan en voor het publiek toegankelijk te houden. De stichting tracht dit doel met name te bereiken door het in eigendom houden, restaureren en onderhouden van de gebouwen, het park en de collectie. De publieksfunctie wordt uitgevoerd door een daartoe apart opgerichte stichting, Stichting Exploitatie Kasteel de Haar.

De stichting heeft een raad van toezicht bestaande uit leden A en leden B in gelijke aantallen.
De raad van toezicht wordt gevormd door de volgende personen:
– Lid A is het door de meerderjarige bloedverwanten in de rechte lijn van wijlen T.F.E.H. Baron van Zuylen van Nijevelt van de Haar aangewezen     aanspreekpunt van de bloedverwanten;
– Overige leden A worden benoemd door de aangewezen bloedverwant;
– Leden B worden benoemd door de leden B van de raad van toezicht (coöptatie).

Leden worden benoemd voor een termijn van vier jaar en hebben in eerste instantie maximaal twee termijnen zitting. Uit het oogpunt van continuïteit is het mogelijk om een bestuurslid voor een derde termijn te herbenoemen.

Een uitzondering op het aftreedrooster geldt voor het hoofd van de familie van Zuylen van Nijevelt van de Haar. Deze heeft qualitate qua zitting in de raad van toezicht. De huidige algemeen directeur van Vereniging Natuurmonumenten heeft op persoonlijke titel zitting in de raad van toezicht zolang hij de functie bekleedt.

Leden A
Frank Rövekamp (voorzitter in even jaren)
Alexandra Watson-van Zuylen van Nijevelt (ex officio Lid A als hoofd van de familie van Zuylen van Nijevelt van de Haar sinds 2011)
Vanessa van Zuylen van Nijevelt

Leden B
Erik Varwijk (voorzitter in oneven jaren)
Ruud Dekkers (financieel toezichthouder)
Vacature

De leden van de raad van toezicht ontvangen geen bezoldiging.

Directie:
Anetta de Jong (algemeen directeur)

Het beleidsplan 2021-2025 kunt u hier downloaden.

Een actuele toelichting op de toepassing van de Cultural Governance Code, de Code Diversiteit & Inclusie en de Fair Practice Code kunt u hier downloaden.

Voor een verslag van de activiteiten en de financiële toelichting verwijzen wij naar ons jaarverslag en het standaardformulier publicatieplicht Anbi.

Stichting Exploitatie Kasteel de Haar
Kasteellaan 1
3455 RR Haarzuilens
T: (030) 6778515
E: informatie@kasteeldehaar.nl
RSIN/fiscaal nummer: 8103.31.858
KvK: 301.74.063

Stichting Exploitatie Kasteel de Haar heeft ten doel het kasteel, het park, de bijgebouwen en de collectie op verantwoorde wijze toegankelijk te houden voor publiek. In het kasteel gebeurt dit d.m.v. rondleidingen, daarnaast is het park toegankelijk en worden er regelmatig evenementen georganiseerd op het terrein. Ook wordt het kasteel in de avonduren enkele malen per jaar verhuurd voor ontvangsten. De exploitatie van de horeca is uitbesteed aan een pachter.

De raad van toezicht wordt gevormd door de volgende personen:
– Het lid van de raad van toezicht van Stichting Kasteel de Haar dat belast is met het toezicht op de financiële aspecten van Stichting Kasteel de Haar;
– Het lid A van de raad van toezicht van Stichting Kasteel de Haar dat is aangewezen als
voorzitter van de raad van toezicht van Stichting Kasteel de Haar voor de even jaren;
– Het lid B van de raad van toezicht van Stichting Kasteel de Haar dat is aangewezen als voorzitter van de raad van toezicht van Stichting Kasteel de Haar voor de oneven jaren;
– Overige leden die worden benoemd door de raad van toezicht na goedkeuring van de raad van toezicht van Stichting Kasteel de Haar.

Leden worden benoemd voor een termijn van vier jaar en hebben in eerste instantie maximaal twee termijnen zitting. Uit het oogpunt van continuïteit is het mogelijk om een bestuurslid voor een derde termijn te herbenoemen.

Leden raad van toezicht
Frank Rövekamp (voorzitter in even jaren)
Erik Varwijk (voorzitter in oneven jaren)
Ruud Dekkers (financieel toezichthouder)
Joost van Lanschot
Marc Menesguen

De leden van de raad van toezicht ontvangen geen bezoldiging.

Directie:
Anetta de Jong (algemeen directeur)
Marjolein Wijman (financieel directeur)

Stichting Exploitatie Kasteel de Haar is niet gebonden aan een CAO. Voor wat betreft de salarissen van het personeel in dienst bij de stichting wordt ernaar gestreefd de functies in te schalen en de loonontwikkelingen te volgen van de CAO voor de Verblijfsrecreatie. Voor de pensioenregeling is Stichting Exploitatie Kasteel de Haar aangesloten bij BPL. De vrijwilligers ontvangen uitsluitend een reiskostenvergoeding.

Het beleidsplan 2021-2025 kunt u hier downloaden.

Een actuele toelichting op de toepassing van de Cultural Governance Code, de Code Diversiteit & Inclusie en de Fair Practice Code kunt u hier downloaden.

Voor een verslag van de activiteiten en de financiële toelichting verwijzen wij naar ons jaarverslag en het standaardformulier publicatieplicht Anbi.